Tai Chi Nytonline © 2001

Nr. 19 Maj 1995

Yi Jing

Tai Chi undersøgelse

Historien om Yang stilens Tai Chi Chuan

Tilbage til Tai Chi Nyt online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YI JING

Dette er fjerde og sidste artikel af Bent Nielsens artikelserie om Yi jing.

Yi jing som spådomsbog.

Hvordan kineserne i oldtiden anvendte det talorakel, der er fundet spor af på de såkaldte orakelben og som mange forskere mener er en form for proto-Yi jing orakel, ved vi ikke. De tidligste eksempler på konsultation af Yi jing stammer fra to historiske værker, Zuo zhuan, Zuo's Kommentar, som dækker perioden 722-453 f.v.t., men tidligst er redigeret 430 f.v.t. og Guo yu, Staternes Erklæringer, som er redigeret i det 4. eller 3. årh. f.v.t. Tilsammen citerer eller nævner de Yi jing 22 gange. Den tidligste reference optræder under år 672 f.v.t., og det fremgår at Yi jing hovedsageligt bliver anvendt som et spådomsværk, men undertiden henviser man til værket som en visdomsbog.
Det har gennem hele det 20. årh. været diskuteret, hvorvidt disse citater er autentiske. Hvis ikke det drejer sig om senere interpolationer fra Han-tiden (206 f.v.t. - 220 e.v.t.), udgør citaterne det tidligste vidnesbyrd om anvendelsen af Yi jing som spådomsbog. Dette gælder hvadenten en konsultation af Yi jing virkelig har fundet sted i fx 672 f.v.t. eller citaterne er anakronismer fra redaktørernes side og således formentlig stammer fra det 4. eller 3. årh. f.v.t.
Konsultationen af Yi jing som spådomsbog drejer sig i første omgang om at finde frem til det hexagram, der er karakteristisk for spørgerens situation. I dag er en mangfoldighed af metoder i brug, hvoraf de mest almindelige er anvendelse af røllikestængler eller mønter. I Zuo zhuan og Guo yu bruges udtrykket 'shi', som specifikt betyder 'at spå med røllikestængler', men selve processen forklares ikke.
I Femte og Sjette Vinge, Xi ci, De Tilknyttede Ord, beskrives en metode i dunkle vendinger: "Tallet for den store spredning er 50. Brug 49 af disse og del dem i to for at repræsentere de to (d.v.s. yin og yang). Læg en til side for at repræsentere de tre (d.v.s. Himmel, menneske og jord). Træk dem i [grupper af] fire for at repræsentere de fire årstider. Tag de tiloversblevne tilbage mellem fingrene for at repræsentere skudmånederne. På fem år er der to skudmåneder, så tag derfor to gange [de tiloversblevne tilbage] mellem fingrene og læg dem derpå til side."
Teksten er blevet udlagt således: Af de 50 stængler anvendes 49, som vilkårligt deles i to bundter, A og B. Man fjerner en stængel fra bundt A og placerer den mellem lillefinger og ringfinger på den ene hånd, hvorefter man tæller bundt A igennem ved at fjerne stænglerne i grupper af fire. Dette vil resultere i en restgruppe på 1, 2, 3 eller 4 stængler, som tages op og placeres mellem ringfinger og langemand på samme hånd. Herefter tælles bundt B igennem på samme måde, og restgruppen på 1, 2, 3 eller 4 stængler tages op og placeres mellem langemand og pegefinger.
Man holder nu 1 stængel mellem lillefingeren og ringfingeren, 1, 2, 3 eller 4 stængler mellem ringfingeren og langefingeren og 1, 2, 3 eller 4 stængler mellem langefingeren og pegefingeren. Aritmetikken i systemet er sådan indrettet, at hvis man mellem ringfingeren og langefingeren holder 1, 2 eller 3 stængler, så vil antallet af stængler mellem langefingeren og pegefingeren også altid være 1, 2 eller 3, men således at summen af stænglerne bliver 4. Hvis man derimod holder 4 stængler mellem ringfingeren og langefingeren, vil der også altid være 4 stængler mellem langefingeren og pegefingeren. Der er således kun to mulige resultater: Man holder enten 5 eller 9 stængler (4 eller 8 plus den ene mellem lillefingeren og ringfingeren).
De 5 eller 9 stængler lægges til side, og de resterende 40 eller 44 samles og deles igen vilkårligt i to bundter, C og D, hvorefter C tælles igennem ved at fjerne stænglerne i grupper på fire som før. Den øvede ved nu, at hvis restgruppen bliver på 1, 2 eller 3, så vil summen af denne og restgruppen fra D blive 4, og hvis restgruppen fra C bliver 4, vil restgruppen fra D også blive 4 og summen dermed 8. Der er derfor kun nødvendigt at tælle den ene gruppe op for der er kun to mulige resultater: 4 og 8.
De 4 eller 8 stængler lægges til side sammen med de 5 eller 9 fra før, og de resterende stængler samles atter. Afhængig af restgruppernes størrelse kan der nu være 32, 36 eller 40 stængler tilbage, og proceduren er den samme som før, stænglerne deles vilkårligt i to bundter, det ene bundt tælles igennem, restgruppen udregnes og igen er der kun to muligheder, nemlig 4 eller 8 stængler, som lægges til side.

Herefter sidder man tilbage med et bundt, der indeholder 24, 28, 32 eller 36 stængler (se ill. 1). Når man har divideret antallet af stængler i bundtet med 4, så man ender med et tal, 6, 7, 8 eller 9, har man resultatet af første tælling, d.v.s. man er i stand til at finde hexagrammets første linie. Der-efter gentager man processen helt forfra med de 49 stængler for at finde den anden linie etc.

Ill. 1

Skematisk oversigt over røllike-metodens mulige resultater

Fra en kommentar til Yi jing fra det 1. årh. e.v.t. ved vi, at lige tal er yin og ulige tal er yang, så tallene 6 og 8 angiver en yin linie og 7 og 9 en yang linie. Desuden siger kommentaren, at 6 er en bevægelig yin linie, mens 8 er en ubevægelig yin linie, og 9 er en bevægelig yang linie, mens 7 er ubevægelig yang linie. At en linie er bevægelig vil sige, at yin linien er på vej til at blive en yang linie eller omvendt. Det er således muligt, at omsætte tallene til linier i hexagrammet: Yin linierne er som bekendt delte, mens yang linierne er hele; hvis linien er bevægelig, kan det angives med et lille kryds eller en bolle midt på linien. En anden konvention, som er af største betydning, er at hexagrammerne altid bygges op nedefra; første linie er altid den nederste og sidste linie den øverste, hvilket også gælder i enhver omtale af hexagrammet.
Når hexagrammet således er konstrueret, slår man op på det pågældende hexagram i Yi jing. Hvis alle linierne i det hexagram, man har konstrueret, har værdierne 7 eller 8, forvandles hexagrammet ikke. I så fald formodes hexagramteksten, at opsummere situationen. Hvis en eller flere linier derimod har værdierne 6 eller 9, forvandles hexagrammet; yin linier med værdien 6 bliver til yang linier, og yang linier med værdien 9 bliver til yin linier. Herved opstår der et nyt hexagram, som beskriver resultatet af forvandlingen, den fremtidige situation. I dette tilfælde skal man udover hexagramteksten til det oprindelige hexagram også kon-sultere linieteksten til den eller de linier, som forvandles. Derefter slår man op på det nye hexagram, hvis hexagramtekst karakteriserer den fremtidige situation. Dette er imidlertid kun begyndelsen, men først kort om et par andre metoder.
Den omstændige, men meditativt befordrende metode med røllike-stænglerne bliver fra Song-dynastiet (960-1279) suppleret af den væsentligt hurtigere metode med tre mønter. Møntsiderne tildeles værdierne 3 og 2, hvorefter de tre mønter kastes på bordet. Resultatet vil blive 3+3+3=9, 3+3+2=8, 3+2+2=7 eller 2+2+2=6 svarende til de fire værdier fra røllikestængel-metoden, men her får man en linies værdi ved et kast. Ligesom før bygges hexagrammet op nedefra.
Der findes mange andre muligheder: Man tager fx klokkeslettet, datoen, måneden og året for konsultationen og lægger tallene sammen. Fx kl. 19 juleaften 1991 vil blive 19+24+12+91=146. På forhånd har man besluttet sig for én af de sekvenser, som trigrammerne gennemløber, og man tæller sig nu igennem sekvensen for at finde det trigram man lander på. I praksis dividerer man med 8, hvilket i eksemplet giver 144 med en rest på 2, hvorfor man når frem til trigram nr. 2 i det gældende arrangement. Det andet trigram kan man eventuelt finde ved at opgive tidspunktet for den fremtidige hændelse, man ønsker at vide besked om. Eller man kan med tallet 146 gå lige ind i bogen, dvs. dividere med 64 i stedet for 8, hvilket giver 2 med en rest på 18, hvorfor man når frem til hexagram nr. 18, der hedder Gu, Fordærv. For at få en bevægelig linie frem kan man dividere tallet 146 med 6, hvilket også giver en rest på 2, altså er 2. linie bevægelig.
Man kan på tilsvarende måde tælle sig frem til et trigram eller hexagram ved at bruge antallet af streger i skrifttegnene (eller bogstaverne) i ens navn eller i et ord der opsummerer eller karakteriserer den situation, man ønsker at spørge om. Alt hvad der kan omsættes til tal kan i realiteten bruges. Man kan også konstruere et hexagram v.h.a. trigrammernes

symbolverden. Hvis man fx vil spå om udfaldet af den ældste datters rejse til USA, finder man trigrammet Xun, som repræsenterer den ældste datter, og Dui, som repræsenterer vest. Dette kan resultere i hexagrammerne nr. 28, Det Store i Overvægt, eller nr. 61, Indre Sandhed, alt efter hvilket trigram man placerer nederst. Trigrammerne eller hexagrammerne kan også være trykt på kort, som man trækker, eller de kan være tegnet på bambusbrikker anbragt i en pose eller en skål. Af nyere dato er computerprogram-mer, som kan bringes til at udføre en tilfældig udvælgelse, en såkaldt randomisering, og Yi jing findes faktisk som program til Macintosh-computere.
Når man har læst de relevante tekstafsnit i Yi jing, kan den videre konsultation koncentrere sig om den kosmologiske betydning, der er indeholdt i hexagrammerne. Denne betyd-ning aflæses primært i trigram-merne, men hexagrammets linier symboliserer også parvis den forbindelse, man mente eksisterede i form af en mystisk resonans mellem jorden, mennesket og himlen. Dertil kommer, at der til linierne knyttes symbolske klassifikationer, som enten beskriver en udvikling fra første til øverste linie eller består af mere komplicerede relationer.
Men det er i trigrammernes symbolunivers, der ligger en mulighed for at transcendere den empiriske verden og få indblik i den kosmiske kontinuitet. I konsultationen af Yi jing udgør hexagrammet det første destillat af spørgerens situation; problemet er blevet isoleret og bragt på en mere almengyldig formel. Situationen kan nu gøres til genstand for en analyse eller meditation, men der kræves en yderligere destillation for at få de kosmiske sammenhænge til at åbenbare sig. Trigrammerne repræsenterer dette abstraktions-niveau.
I Xi ci, De Tilknyttede Ord, udtrykkes dette gennem en samtale mellem Konfucius og en discipel: "Mesteren (d.v.s. Konfucius) sagde: 'Skrift kan ikke fuldstændigt udtrykke ordenes indhold, og ordene kan ikke fuldstændigt udtrykke tankernes indhold.' 'Er vi da ude af stand til at kende de vises tanker?' [spørger disciplen.] Mesteren svarer: 'De hellige vise opstillede billederne for fuldstændigt at udtrykke deres tanker og etablerede hexagrammerne for fuldstændigt at udtrykke det sande og det falske.'" Disse billeder er en abstrahering af hexagrammerne; i hexagrammerne kan man skelne det sande og det falske, d.v.s. de etiske principper, men i billederne (som her modsvarer trigrammernes symbol-univers) ligger de hellige vises tanker, d.v.s. de kosmologiske principper.
Hvert hexagram indeholder to trigrammer, hvis indbyrdes relationer er betydningsfulde. Har konsultationen resulteret i en eller flere bevægelige linier, er relationerne til trigrammerne i det afledte hexagram også vigtige. Hertil kommer de såkaldte kernetrigrammer, som består af henholdsvis 2., 3. og 4. linie og 3., 4. og 5. linie i hexagrammet.Når kernetrigrammerne relateres til de øvrige opstår der en kompleks symbolverden, som er overordentlig rig på fortolkningsmuligheder.
Endelig kan man af kernetrigram-merne konstruere et nyt hexagram et såkaldt kernehexagram, som åbner for nye og uanede udlægninger af symbolernes betydninger og sammen-hænge.
Disse analyser og synteser, som involverer kernetrigrammer og -
hexagrammer, kan virke forcerede, men spådomsbogens opbygning kan faktisk forstås i lyset heraf. Hvis man ved hjælp af kernetrigrammer forsøger at konstruere et nyt kernehexagram af et kernehexagram, vil resultatet enten blive Yi jing's hexagram nr. 1 Qian, nr. 2 Kun, nr. 63 Ji ji eller nr. 64 Wei ji (se ill. 2). Bliver resultatet nr. 1 eller 2, Qian eller Kun er det indlysende, at man ikke kan konstruere flere nye kerne-hexagrammer efter det nævnte princip. I de to sidste tilfælde, Ji ji og Wei ji, vil man få en uendelig række vekslende mellem netop Ji ji og Wei ji.
Kompositionen af spådoms-bogen er således et billede på universet, der først manifesterer sig i yin og yang, symboliseret ved Qian og Kun, og som udstrækker sig uendeligt, symboliseret ved den evige vekslen mellem hexagrammerne Ji ji og Wei ji, som betyder 'vandløbet er krydset' og 'vandløbet er endnu ikke krydset', men hvis kosmologiske betydning bedre fanges af Wilhelms fortolkende 'Efter fuldendelsen' og 'Før fuldendelsen'.

 

 

Ill. 2

Tilbage til indhold

Tai Chi undersøgelse

I Tai Chi Nyt nr. 13, 1993 skrev vi lidt om forskellige videnskabelige undersøgelser lavet om Tai Chi i udlandet. En del af de, der læste artiklen har spurgt os om vi ikke kunne sætte gang i en dansk undersøgelse. Det vil nok ikke være muligt at lave en videnskabelig korrekt undersøgelse, fordi det koster mange penge. Men vi kan lave en undersøgelse blandt Tai Chi Nyt´s læsere. Det vil måske blive en meget lille undersøgelse, men måske vil der komme nogle interessante ting frem, der kan være med til at belyse, hvorfor vi laver Tai Chi og hvad vi får ud af det.
Vi vil derfor bede dig udfylde skemaet på de næste to sider og sende det til os (eller aflevere det).
Vi vil prøve at sammenfatte svarene og lave en konklusion til næste nummer.

Spørgsmål

1. Hvornår begyndte du at lave Tai Chi?

2. Hvilken stilart(er) laver du/ har lavet?

3. Hvor mange lærere har du haft?

4. Underviser eller assisterer du?

5. Hvor mange pauser over 1 mdr. har du ca. holdt?

6. Hvor mange timer om ugen træner du i ialt i gennemsnit? (både undervisning og egen træning)

7. Angiv i rækkefølge hvad du lægger mest vægt på i Tai Chi?
a: det meditative b: det kampmæssige c: det filosofiske
d: det helsemæssige e: det hele er lige vigtigt f: andet

8. Har Tai Chi haft en indvirkning på dit fysiske helbred?

 

9. Har Tai Chi haft en indvirkning på din psyke?

 

10. Har du fået skader, smerter eller ubehag, som følge af Tai Chi?

11. Har du haft nogle skader, smerter eller ubehag før du startede med Tai Chi, som du mener Tai Chi har afhjulpet?

 

12. Føler du at du har fået en bedre kondition af at lave Tai Chi?

13. Mener du at, hvis man laver Tai Chi nok, er det mindre vigtigt hvad man spiser?

14. Har Tai Chi haft en indvirkning på din appetit?

 
15. Føler du at du kan overføre det du lærer i Tai Chi til din dagligdag?

16. Hvilken indvirkning har Tai Chi haft på din fysiske styrke?

17. Er du blevet smidigere af at lave Tai Chi?

18. Er du nogensinde faldet eller på anden måde har slået dig under udøvelsen af Tai Chi?

19. Har du fået en større fornemmelse/forståelse af indre energi?

20. Mener du at du generelt har fået det bedre af at lave Tai Chi?

Svar

årstal _____________

_____________

_____________

_____________

_____________

 
_____________

 
______________

______________

Ja____Nej______

Hvis ja hvilke?___________________________

Ja____Nej______

Hvis ja hvilke?___________________________

Ja____Nej______

Hvis ja hvilke?___________________________

Ja____Nej______

Hvis ja hvilke?___________________________

 
Ja____Nej______

 

Ja____Nej______

Ja____Nej______

Hvis ja hvilke?___________________________


Ja____Nej______

_______________________

 
Ja____Nej______

  angiv hvilken øvelse(r).________________________

 
Ja____Nej______

 
Ja____Nej______

 

NB!

Hvis du kender andre Tai Chi udøvere, du mener vil have interesse i at deltage i denne undersøgelse, så kan du få nogle ekstra skemaer ved at ringe til redaktionen.

 Tilbage til indhold

Historien om Yang stilens Tai Chi Chuan

Af Ted W. Knecht.

Fu Zhong Wen

Yang stilens Tai Chi Chuan blev skabt i det 19. århundrede i Dao Guang Perioden i Qing Dynastiet. Indtil i dag har stilen "kun" eksisteret i ca. 150 år. Men det har ikke forhindret dens popularitet. Den udøves af millioner af mennesker i alle afkroge af Verden.
Grundlæggeren af Yang stilen Yang Fu Kui (1799-1872) også kendt som Yang Lu Chan. Lu Chan blev født ind i en bondefamilie i landsbyen Nan Guan i Yong Nian, som ligger i Hebei Provinsen. Yong Nian var kendt for sine kampkunstskoler og Yang Lu Chan trænede da også Shaolin boksning.
En dag gik en meget uhøflig mand ind i Tai He apoteket, der lå ved siden af kornhandlen, hvor Yang Lu Chan var i færd med at arbejde. Manden ønskede at købe nogle meget dyre urter, men ville ikke betale, hvad de kostede. Han råbte og skreg og truede apotekeren.
Det eneste Yang nåede at opfatte, var at manden blev kastet ud af døren. Det fantastiske var, at apotekeren brugte næsten ingen styrke. Lu Chan syntes det virkede lidt underligt, at dette skulle kunne lade sig gøre uden brug af styrke. Apotekerens navn var Chen De Hu.
Da der var gået et par dage, havde Lu Chan fået taget sig sammen til at spørge Chen De Hu om han måtte få under-visning af ham. I begyndelsen var Chen meget tilbageholdende, men han kunne se, at Lu Chan var en oprigtig og ærlig person. Han fortalte, at han kom fra Chen landsbyen, Chen Jia Gou, i Wen Xian i Henan Provinsen.
Han sagde, der var mange, der trænede Tai Chi Chuan i landsbyen. Han fortalte også, at hans lærer var den berømte Tai Chi Chuan mester, Chen Chang Xing. Da Lu Chan hørte dette, blev han meget ivrig og bad Chen De Hu introducerer ham for Chen Chang Xing.
Chen stilen blev skabt mellem slutningen af Ming og begyndelsen af Qing Dynastiet. Den grundlæggende standardisering af Chen stilen blev udført af den niende generation i Chen

Leg med skyerne

familien, Chen Wang Ting. Chen De Hu gik med til at introducere Lu Chan for sin mester.
Lu Chan rejste derefter straks til Chen landsbyen. Mens Lu Chan fik undervisning af Chen Chang Xing, trænede han uafbrudt uanset om det var sommer eller vinter. Efter seks års træning, rejste han hjem til Nan Guan.
I den tid Lu Chan havde været borte, var der en del mennesker i landsbyen, der havde trænet andre former for kampkunst og de ville nu teste Lu Chan. De udfordrede Lu Chan til en tvekamp, som han tabte. Selv om han tabte, mistede han ikke modet. Han vendte tilbage til Chen landsbyen for at træne i yderligere seks år.
Anden gang han vendte hjem til sin landsby, var i forbindelse med det kinesiske Nytår. Byboerne var glade for hans hjemkomst og de regnede med han nu var uovervindelig. I nærheden var der en bokser, der havde forbindelse til Chen landsbyen og som havde trænet flere forskellige kampstile. Han udfordrede nu Lu Chan til en tvekamp for at se, hvor god han var. Resultatet var uafgjort.
Lu Chan var endnu ikke tilfreds med sin kunnen, selvom han var i stand til at holde stand mod en meget god udøver, derfor besluttede han at vende tilbage til Chen Chang Xing for tredje gang. Dette rørte Chen Chang Xing så meget, at han lærte Lu Chan alt han kendte. Da der var gået to år, sagde Chen Chang Xing til Lu Chan: "Når du vender tilbage til din landsby, er der ingen, der kan vinde over dig". Ganske rigtigt, da Lu Chan vendte hjem blev han aldrig besejret igen.
Lu Chan trænede samlet i 18 år hos Chen Chang Xing, men på trods af dette var han ikke tilfreds med hans egne evner. Han undersøgte hver eneste aspekt af stilen indtil han opnåede en forståelse og et niveau, der gjorde ham berømt overalt.
Ikke lang tid efter blev Lu Chan inviteret til at undervise hans kampkunst i Beijing af en fjern slægtning, Wu Lu Qing. Han var embedsmand ved kejser Dao Guangs hof. Da Lu Chan ankom til hovedstaden blev han inviteret til en banket hos en rig forretningsmand, Hr. Zhang. Han forretning omfattede også undervisning i forskellige kampstile.
I forbindelse med banketten blev Lu Chan bedt om at vise noget af sin stil. Bagefter spurgte Hr. Zhang om Lu Chans "Bomulds Hånd" kunne overvinde en

Spille guitar

modstander. Lu Chan svarede foruden bronze, jern og sten så kunne hans hænder overvinde alt af kød og blod.
Hr. Zhang spurgte om Lu Chan ville lade det komme an på en prøve. Selvfølgelig svarede Lu Chan og tilføjede han ville modtage udfordringer fra hvem som helst. Da tvekampen begyndte, kom en kungfu mester løbende mod Lu Chan som en rasende tiger. Da de to mødtes, løftede Lu Chan sin ene arm og manden fløj flere meter tilbage. Med det samme trådte en anden mester frem og udfordrede Lu Chan.

Inden manden nåede at fuldføre sin teknik, blev han kastet flere meter tilbage gennem luften og landede hårdt på ryggen. Da de andre så dette, var der ingen, der skulle nyde noget af at udfordre Lu Chan. Da selskabet vendte tilbage til banketten, blev Lu Chan hyldet af alle. Fra den dag af begyndte Lu Chan at undervise Tai Chi Chuan hos Zhang.
Efter disse tvekampe hos Zhang, kom folk allesteder fra for at udfordre Lu Chan, men de faldt alle for hans fødder. Herefter fik Lu Chan tilnavnet "Yang Den Uovervindelige".
Wu Lu Qing præsenterede Lu Chan til mange personligheder ved hoffet, som Lu Chan senere underviste Tai Chi Chuan. Dette gjorde stilen meget kendt i hovedstaden. Desuden blev han inviteret af kejseren til at bo og undervise i deres residens. Som følge heraf sendte Lu Chan bud efter sine to sønner, så de kunne undervise i paladset. Lu Chan vendte først tilbage til sin fødeby på sine ældre dage.
Yang Ban Hou (1837-1892) var Lu Chans andet barn. Ban Hou trænede siden barndommen Tai Chi Chuan med sin far. Han var meget dygtig. Selv om han havde et hidsigt temperament, havde han en god karakter. Engang var der en bokser, der gik under navnet "Manden med en styrke på 10.000 pund", som kom til Beijing for at udfordre Lu Chan.
Da det kom Yang familien for ørerne, lod Lu Chan som ingenting. Men Ban Hou sagde til sin far "Hvis man har noget folk vil købe, hvorfor så ikke sælge det til dem?" Den dybere mening bag denne sætning var, at Yang familien var gode kæmpere, så hvorfor ikke tage imod denne udfordring. Resultatet blev, at Ban Hou selv tog mod udfordringen.
Da tvekampen begyndte flåede manden sin skjorte af for at vise sin muskuløse krop til tilskuerne. Ban Hou stod blot, med sin spinkle krop, og ventede på mandens angreb. Da kampen begyndte, så man manden styrte frem mod Ban Hou, som behændigt undveg angrebet. Manden angreb på ny Ban Hou med utallige slag mod ansigtet. Forsamlingen hørte et skrig og straks efter kom manden flyvende gennem luften. Det gik op for folk at Ban Hou havde brugt teknikken "Spark med fodsålen" mod mandens skridt. Ban Hou vendte stille tilbage til paladset, mens folk jublede. Lu Chans tredje søn var Yang Jian Hou (1839-1917). Hans Tai Chi var en harmonisk blanding af hård og blød. Han var især dygtig til at bruge indre energi og i brugen af bredsværdet, sværdet og lansen. Han var en meget venlig mand.
Når Jian Hou kæmpede tog han aldrig let på tingene, det var derfor han heller aldrig blev overvundet.
Yang familiens tredje genrations kæmpere var bl.a. Yang Ling Xiao (1872-1930), også kendt under navnet Yang Zhao Peng. Han var Ban Hous søn. Han trænede sammen med Chen Xiu Feng, som var en af Ban Hous elever.
Yang Jian Hous første søn var Yang Zhao Xiong (1862-1930), kendt som Yang Shao Hou. Han havde trænet Tai Chi siden sin ungdom og var god til frikamp. Han bevægelser var hurtige og stillingerne var grounded. Yang familiens korte stil blev videregivet af Shao Hou.
Det er meget få, der har kendskab til den korte Yang Stil. Nogen mener den kun er til kamp og derfor ønsker de ikke at undervise den. Måske er dette årsagen til, der bliver færre og færre udøvere af denne stil. Den korte Yang stil peger mere på de kampmæssige aspekter end mod de helsemæssige. Netop fordi den bevægelserne udføres hurtigt, kaldes stilen nogen gange Hurtig Tai Chi eller Hurtig kort Stil. Den korte stil gennemgik i flere år en grundig gennemgang af Yang Lu Chan. Han tog det grundlæggende fra Tai Chi Chuan og andre boksesystemer og sammensatte dem til en bevægelsesrække som indeholder Qigong, massage og teorien om meridianlinierne.
Den korte stil giver kroppen mulighed for at udnytte de små livlige bevægelser 100 %. Hovedpunkterne i stilen er som følger: Der er over 200 stillinger i formen, som udføres på mindre end to minutter. Udøveren skal fastholde lave stillinger , så hovedet ikke er højre end 1 m. 20 cm over jorden. Kampteknikkerne skal trænes jævnligt og kombineres med indre energi. Den korte stil trænes hovedsageligt af yngre mennesker og adskiller sig kraftigt fra det man normalt vil kalde Tai Chi Chuan. Den korte stil indeholder ikke kun hurtighed, vitalitet og lethed, men fastholder også kernen af afslapethed, ro, rundhed og blødhed.
Yang Jian Hous tredje søn var Yang Zhao Qing (1883-1936) også kendt som Yang Cheng Fu. Cheng Fu var en meget venlig og intelligent person. Han fik undervisning af sin far. Hans Tai Chi var som "stål gemt i bommuld". Hans stillinger var store, afslappede og fuld af vitalitet. Cheng Fus Stil kan inddeles i høj, mellem og lav. Stillingerne udvælges efter udøverens alder, køn og kondition. Det er derfor Yang stilen ikke kun benyttes til at hel-brede og forebygge sygdomme, men også til at styrke og udvikle kampmæssige erfaringer. Derfor er der så mange, der er tilfredse med hans stil.
Yang Cheng Fu blev født den. 7. juli 1883 og døde den 3. marts 1936. Han trænede Tai Chi uafbrudt sammen med sin far i Beijing. Det var først efter hans fars død, Cheng Fu rejste til det sydlige Kina for at undervise. Han underviste i forskellige byer rundt omkring i Kina f.eks. Wuhan, Hankou, Nanjing, Hang-zhou osv. I 1925 udgav Cheng Fu og Chen Wei Ming bogen "Tai Chi Chuan", hvor der blev brugt billeder af Yang Cheng Fu. Senere i 1931 udgav de bogen "Anvendelsen af Tai Chi Chuan", hvor der blev brugt nye billeder.
Cheng Fu bosatte sig i 1930 i Shanghai, hvor han udgav bogen "De komplette principper og teorier i Tai Chi Chuan". I 1932 blev han inviteret af Chen Ji Tang og Li Zong Ren til at undervise i byen Guangzhou. To år senere vendte han tilbage til Shanghai.
Efter Cheng Fu rejste til det sydlige Kina , fjernede han sig gradvist fra de kampmæssige aspekter i Tai Chi Chuan for at koncentrere sig mere om de helsemæssige. Da han første

gang kom til Shanghai blev han opfordret til at vise, hvad han kunne til en opvisning. Da han lavede teknikken "Spark med fodsålen" sparkede han så kraftigt, at der lød et gennemtrængende brag. Senere lavede han sparket i et langsomt og jævnt tempo. "Slag mod skridtet" blev oprindeligt udført med megen kraft i slutningen af teknikken, men dette blev også ændret til en langsom og jævn bevægelse. Hans stil blev gradvist ændret til at være langsomme ubrudte bevægelser.
Cheng Fu var en stor personlighed, hvis pushhands var fantastisk. Hans sensitivitet var hurtig og intens. Når han brugte energi, var han meget præcis, han var lynende hurtig og han kunne sende folk flere meter gennem luften uden de kom til skade. Flere af hans elever har sagt det føltes behageligt, når han skubbede dem.
Mens Cheng Fu underviste i Hangzhou, var der en lærer, Gao Shou Wu, som så ned på Yang stilen. Han var tit grov overfor Cheng Fu. En dag havde Cheng Fu fået nok. Gao stod med et spyd og udfordrede Cheng Fu. Cheng Fu tog en stav og slog spydet ud af hænderne på Gao. Efter dette så Gao aldrig ned på Yang stil igen.
Det var muligt for Yang Lu Chan, ved at bygge på det grundlæggende fra Chen stilen, at gøre det nemmere at lære Tai Chi Chuan. På dette tidspunkt kaldte de hans stil "Yang Stil". Yang stilen gennemgik stadige forbedringer gennem de to første generationer.
Den formelle standardisering skete først da den kom i Yang Cheng Fus hænder. Stillingerne blev brede og behagelige; strukturen var streng og krævende; kroppen var ret og strakt og bevægelserne var harmonisk flydende, lette, adrætte og groundede.

Det var den tredje generation hårde arbejde, der gjorde den populær og til det den er i dag. Desuden var det på baggrund af dette, at mange andre stilarter så dagens lys. Et eksempel på dette var Wu Yu Xiang, en elev til Wu Lu Qing, som stiftede Wu stil. Wu Yu Xiang underviste sin stil til Hao Wei Zhen, der senere lavede Hao stil. Hao Wei Zhen gav sin stil videre til Sun Lu Tang som lavede Sun stil.

Yang Ban Hou underviste Quan You, som gav den videre til sin søn Wu Jian Quan, der lavede den anden Wu stil. Sammenfattende kan man sige, at Wu, Sun, Hao og Wu stilene har deres rødder i Yang stil. I 1956 sammenfattede Det Kine-siske Sportsforbund nogen bevægelser taget udfra Yang stilen og lavede en simplificeret udgave af Yang stilen. Senere kom 48 og 88 stilene.

I løbet af de 150 år som Yang stilen har eksisteret har Yang Lu Chan undervist: Yang Ban Hou, Yang Jian Hou, Wang Lan Ting, Wu Yu Xiang og mange andre. Yang Ban Hou underviste: Wan Chun, Quan You, Hou De Shan, Chen Xia Feng, Zhang Xin Yi, Li Lian Fang, Zhang Yin Tang osv. Yang Jian Hou underviste: Yang Shao Hou, Yang Cheng Fu, Xu Yu Sheng, Liu Sheng Kui, Zhang Yi m.m. Yang Shou Hou underviste: Liu Xi Zhan, Zhao Ling, You Zhi Xue, Wu Tu Nan m.m. Wu Tu Nan trænede først med Wu Jian Quan fra Wu stilen og senere med Yang Ban Hou i fire år. Wu Tu Nan døde i januar 1989 105 år gammel.

De fleste af Yang stilens elever blev undervist af Yang Cheng Fu. Foruden Cheng Fus børn var nogen af hans elever: Li Chun Nian, Zhao Bin, Dong Ying Jie, Fu Zhong Wen, Tian Zhao Ling, Chen Wei Ming, Zhang Qing Lin, Wang Ting Xing, og Zheng Man Qing. Li Chun Nian (Ya Qian) gav stilen videre til sin datter Li Min Di og til Chen Lung Xiang, Yang Zhao Xin m.m.

Dong Ying Jie underviste: Liu Tong Lu; Lian Chong Shu, Zhang Xin, Chen Ning m.m. Tian Zhao Ling underviste: Ye Da Mi, Zheng Zuo Ping, Zhang Jing Qi, Chin Yi Hu m.m.

Yang Zhen Ming (1911-1985) var Yang Cheng Fus ældste søn. Zhen Ming boede i en årrække i Hong Kong, hvor han skrev bogen "Praktisk anvendelse af Tai Chi Chuan". Han gav stilen videre til sine døtre Ma Li og Jun Li også til Ye Da De, Zhu Zhen Wu og Zhu Jing Xiang.
Yang Zhen Ji (1922-) Yang Cheng Fus anden søn begyndte at træne Tai Chi Chuan da han var fem år gammel. Da han var ni begyndte en streng træning sammen med hans far. Han trænede tre timer om aftenen, ellers kunne han ikke falde i søvn. Yang Zhen Duo (1926-) Yang Cheng Fus tredje søn lærte Tai Chi Chuan af sin far da han var barn i Hangzhou. Senere lærte han det fra sine brødre. For øjeblikket underviser Yang Zhen Duo i Shanxi Provinsen. Yang Cheng Fus fjerde søn Yang Zheng Guo (1928-) trænede med sine ældre brødre, da hans far på det tidspunkt var død. Han og Yang Zhen Ji underviste Tai Chi Chuan i Tianjin.
Fu Zhong Wen (1908-1994) var sammen med Yang Cheng Fu i mange år, hvor han fik overdraget Yang familiens hemmeligheder. Fu Zhong Wen rejste sammen med Cheng Fu til Guangzhou, hvor han hjalp ham med undervisningen og tog imod udfordringer fra forskellige boksere. Nogen af Fu Zhong Wens elever omfatter: Wang Tian Lai, Wang Yong Da, Fu Sheng Yuan (søn), Mei Ying Sheng, Yu Wen Mei og He Wei Qi.
Yang Stilens Tai Chi Chuan har udviklet og bredt sig på en historisk kort tid ud over hele Verden. Derfor er dette et bevis på vigtigheden Tai Chi Chuan har på forebyggelsen og helbredelsen af sygdomme og fortaler for et godt helbred og et langt liv. Det er muligt gennem gensidig udveksling af idéer og knowhow mellem Tai Chi Chuan udøvere, at yang Stilen kan gå hen og blive internationalt anset og give sit bidrag til en bedre sundheds-tilstand og velbefindende på hele Kloden.

 

 

 

 

 

Tilbage til indhold